Concurrentie- / relatiebeding. Hoe zat het ook alweer?

Martijn Colenbrander, Advocaat

Concurrentie -/ relatiebeding
De economie draait op volle toeren en de werkgelegenheid neemt toe. Werknemers veranderen meer van baan. Het aantal vragen over concurrentie- en relatiebedingen neemt daarmee binnen mijn praktijk toe. Vooropgesteld wordt dat de regels voor een concurrentiebeding ook voor een relatiebeding gelden.

Wat is het?
Een concurrentiebeding beperkt een werknemer na einde dienstverband op zekere wijze werkzaam te zijn. In de praktijk verhindert een zuiver concurrentiebeding dat een werknemer bij een concurrent mag gaan werken. Een relatiebeding verhindert over het algemeen niet dat een werknemer bij een concurrent in dienst treedt; hij mag doorgaans alleen geen contacten onderhouden met relaties/klanten van de oude werkgever.

Formele eisen
Hoe zat het ook alweer? Voor een concurrentie-/relatiebeding gelden formele eisen:
– Schriftelijk aangaan;
– Met een meerderjarige werknemer.

Sinds 1 januari 2015 geldt als uitgangspunt dat een concurrentiebeding alleen mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hecht de werkgever veel belang aan een concurrentiebeding? Dan zou die werkgever – volgens de wetgever – de keuze moeten maken voor een vast contract.

Toch kan een concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, maar dan gelden er aanvullende voorwaarden:
– Er moet sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen;
– Deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moeten schriftelijk gemotiveerd zijn.

Sanctie?

Is niet aan deze formele vereisten voldaan, dan is het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst nietig. Het beding geldt dan dus niet en de werknemer is – als uitgangspunt – na einde dienstverband vrij om te gaan en staan waar hij wil.

Is een concurrentie-/relatiebeding op zichzelf geldig, dan komt het aan op een inhoudelijke toets. Een rechter kan in zo’n geval het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen indien het beding de werknemer – in verhouding tot het belang van de werkgever – onbillijk benadeeld. Daarvoor zijn alle omstandigheden van het geval van belang.

Wilt u weten of in uw geval het concurrentie-/relatiebeding geldig is, standhoudt en/of er zwaarwegende bedrijfsbelangen aanwezig zijn, neem dan contact met mij op. Dat kan natuurlijk ook (bij voorkeur) vóórdat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

mr. Martijn Colenbrander
Advocaat/eigenaar bij appèladvocaat

Bezoek de website van Martijn Colenbrander